Gagaku - Ono Gagaku Kaï - Japon - AIMP Genève | VDE-GALLO

JAPON : LE GAGAKU/ JAPAN : THE GAGAKU

VDE CD-1466

JAPON /JAPAN : THE GAGAKU (Collection AIMP CXI – MEG Genève).
Accordage (Tuning) – Shukoshi – Kashin – Kaden no kyû – Nasori – Konju.

Ensemble Ono Gagaku Kaï.

Collection AIMP CXI – MEG Genève.

Listen on Youtube !

Link to our Albums AIMP, Musique du Monde, Japan.

CHF 19.50

Show comments