SWAZILAND : CHANTS DES SWAZI/ SONGS OF THE SWAZI | VDE-GALLO

SWAZILAND : CHANTS DES SWAZI/ SONGS OF THE SWAZI

VDE CD-1283

SWAZILAND : CHANTS DES SWAZI/ SONGS OF THE SWAZI
Inkomo Emnyama – Lutsandvo Luphelile – Tikhiya – Umfati Lomdzala – Intfombi – Khala Gogogo – Logaduka – Dinane – Etincenceni Kamalindane – Longatalanga – Mnikeni sidvwaba uyabaleka – Masango – Dolofiya – Mbilibhi – Ematjotjombela – Nyosi Matsatsela.

Khokhiwe MphilaNdumiso TselaGogo MavusoElias MatsenjwaSagila Matse, chant et arc musical makhweyane – Sigubhu Sebalozi, Tfuli Lwemphi Dlamini, chant, guitare acoustique – Khanya Kwezwe Dlamini, guitare basse – Khalenda Maphosa, concertina – Themba Tsabedze, vièle – Khokhiwe Mphila, guimbarde sitolotolo.

Collection AIMP XCIV.

CHF 19.50

Show comments